Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden    -    samenwerkingsovereenkomst

1. Door de hierna volgende algemene voorwaarden te aanvaarden ondertekent de eigenaar/aanvrager akkoord met de volgende overeenkomst: Hierbij verklaar ik opdracht te geven aan PiGen om i) DNA-profielen op te stellen van bepaalde sportduiven waar ik de eigenaar van ben (hierna aangeduid als de “Duiven”) en/of om DNA materiaal te bewaren en om ii) DNA-testen te laten verrichten om de genetische verwantschappen (ouder/kind) tussen bepaalde Duiven na te gaan en daaromtrent een certificaat aan te maken indien er verwantschap is bevestigd, en dit zoals duidelijk aangegeven in bijgaande (ondertekende) lijst. Ik zal daartoe het benodigde DNA-materiaal laten bezorgen aan PiGen door een erkende dierenarts. Ik geef hierbij toestemming aan PiGen om i)de DNA-profielen van de Duiven en ii) de resultaten van de DNA-testen, op te slaan in een databank en ik draag al mijn rechten op het bezorgde DNA-materiaal, de DNA-profielen en de resultaten onherroepelijk en kosteloos over aan PiGen. PiGen mag het materiaal, de profielen en resultaten onder andere gebruiken voor wetenschappelijke en commerciële doeleinden (inbegrepen het nagaan van genetische verwantschappen i) tussen de Duiven onderling en ii) tussen de Duiven en andere duiven). Ik verbind er mij toe om die toestemming/overdracht mee te delen (en voor zoveel als nodig te laten erkennen) door en aan eventuele kopers van mijn Duiven en om die kopers op hun beurt te verplichten die toestemming/overdracht aan verdere kopers mee te delen (en voor zoveel als nodig te laten erkennen).
2. PiGen verbindt er zich toe elke andere genbepaling dan voor ouderschapsbepaling of geslacht in functie van de aanvrager van de testen in discretie uit te voeren, en er zal geen communicatie hieromtrent worden gevoerd naar derden zonder de toestemming van de aanvrager, zijnde de eigenaar van de duif op het moment van de aanvraag. PiGen verbindt er zich toe dat elke eventuele genbepaling voor wetenschappelijke doeleinden anoniem gebeurt – zowel voor de vroegere of huidige eigenaar van een duif als voor de identiteit van de duif zelf - en op geen enkele manier kan of zal kunnen gerelateerd worden aan een bepaalde duif of eigenaar.
PiGen verbindt er zich toe enkel wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen ten dienste van de duivensport in het algemeen en in het bijzonder ten dienste van de cliënten van PiGen.

3. Enkel stalen genomen door een erkende dierenarts komen in aanmerking voor certifiëring. Eventuele stalen van duiven die eigendom zijn van een dierenarts, moeten door een andere collega-dierenarts worden genomen. De dierenarts die aftekent voor de staalname is verantwoordelijk voor de staalname en de inzending van de stalen.

4. De eigenaar/aanvrager wordt verondersteld staalname en aanvraag tijdig in te calculeren. PiGen vof kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk worden gesteld voor het niet tijdig klaar zijn van bepaalde onderzoeksdaden die de certifiëring in het gedrang zouden brengen. De PiGen vof database coördinatoren kunnen niet verantwoordelijk zijn voor enige vertraging in DNA-testen door extra testen of omwille van andere redenen. Er wordt door PiGen vof altijd gestreefd naar een zo vlug mogelijke afhandeling van ieder onderzoek, waarbij de kwaliteit van het hele proces nooit in het gedrang zal worden gebracht. Geen fatale termijn voor de DNA-test procedures wordt aanvaard en alle kosten zijn steeds verschuldigd, onafhankelijk van het resultaat. De meeste onderzoeken worden afgerond in 2 weken, maar soms zijn hertesten of zelfs een nieuwe staalname nodig. Het is aan te raden een levertermijn van 6 weken in te calculeren voor uw staalnames (deze termijnen zijn niet bindend). Van jonge duiven kunnen stalen genomen worden vanaf 14 dagen ouderdom.
5. Indien een eigenaar de afstamming van een duif in zijn bezit wenst via DNA onderzoek bij PiGen na te gaan waarbij één of beide ouders op dat ogenblik eigendom zijn van een derde, dan vraagt PiGen dat deze eigenaar schriftelijke toestemming aan deze derde vraagt om dit onderzoek te mogen uitvoeren. Een e-mail wordt als voldoende hiervoor beschouwd.

6. Er zal enkel en alleen een positieve certifiëring gebeuren door PiGen vof  d.w.z. Er worden nooit certificaten afgeleverd waarbij vermeld staat dat bepaalde duiven niet afkomstig zijn uit bepaalde ouderdieren. Indien met grote zekerheid uit de DNA analyses kan besloten worden dat een duif/duiven niet in aanmerking komt voor het ouderschap m.a.w. dat het ouderschap met grote waarschijnlijkheid volgens DNA niet klopt, dan wordt dit vanzelfsprekend wel gecommuniceerd met de aanvrager (mondeling of schriftelijk). Het is steeds aan te raden om naar de juiste ouders via DNA onderzoek op zoek te gaan, indien mogelijk. In samenspraak met alle betrokken partijen kan steeds besloten worden tot extra staalname in het bijzijn van een deurwaarder.

7. Voor elk DNA label van PiGen vof wordt een online certificaat voor die betreffende duif gegenereerd op www.pigen.be, dit ter bescherming tegen elke vorm van fraude met (papieren) certificaten en voor de gebruiksvriendelijkheid. Dit certificaat kan eveneens gedownload en afgeprint worden. Indien u – naast het certificaat op de website - als eigenaar/aanvrager ook graag zelf een gelamineerd certificaat van een DNA onderzoek van PiGen ontvangt, wordt een extra administratieve kost van 5 € per gelamineerd certificaat aangerekend.

8. Het DNA label van PiGen mag enkel worden gebruikt op foto’s en stambomen van die specifieke duiven die ook een PiGen vof status hebben. Hierbij moet er steeds de QR code of het certificaat(nummer) worden bijgevoegd, dit om misbruiken te voorkomen. Elk misbruik van het logo en/of de PiGen vof status zal worden vervolgd. De authenticiteit van het uniek certificaatnummer kan op www.pigen.be geverifieerd worden.

9. Iedere belanghebbende kan een PiGen vof status wijziging aanvragen, en neemt de kosten dan ook op zich.

10. PiGen vof coördineert genetisch onderzoek bij sportduiven. Enkel de mensen verbonden aan PiGen vof kunnen en mogen certificaten uitschrijven en ondertekenen onder het PiGen vof logo. Slechts een beperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard.

11.  Het DNA profiel wordt door PiGen vof als de enige ware identiteit van een duif aanzien boven een ring, stempel, microchip of enige andere identificatie. Het DNA profiel is bepaald volgens de internationale standaard van merkers voor de duif zoals geadviseerd door ISAG.

12. De DNA identiteit van een duif kan steeds bevestigd worden door een extra staal van deze bedoelde duif door een onafhankelijke erkende dierenarts te laten nemen en naar PiGen vof op te laten sturen.

14. Reeds bestaande DNA profielen kunnen enkel en alleen in de PiGen database worden opgenomen indien aan de volgende voorwaarden voldaan is: - het laboratorium dat de DNA analyses uitvoerde, wordt erkend door PiGen vof , - PiGen vof ontvangt een schriftelijke verklaring van een onafhankelijk erkend dierenarts dat de stalen door haar/hem werden genomen en opgestuurd op haar/zijn eigen verantwoordelijkheid en haar/zijn toestemming voor het gebruik van het desbetreffende DNA profiel; Een dierenarts die een labo toestemming geeft voor gebruik van DNA profiel(en) door PiGen vof, verklaart automatisch het/de betreffende staal/stalen in eer en geweten behandeld te hebben en geeft automatisch toestemming het/de DNA profiel(en) te laten opnemen in de PiGen database, - een administratiekost van 3,50 € per DNA profiel wordt door de aanvrager betaald aan PiGen vof  voor opname in de PiGen DNA database. Bij opname van dergelijk DNA profiel in de PiGen database gaat de eigenaar van de betreffende duif automatisch akkoord met alle voorwaarden van PiGen vof .

15. Deze voorwaarden zijn raadpleegbaar op www.pigen.be . Elke aanvrager van DNA onderzoeken bij PiGen vof gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden en onderschrijft deze.